Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa Vonart Sp. z o.o. sp. k.

data aktualizacji 2.09.2019

Niniejszy dokument określa ogólne warunki sprzedaży, wykonania oraz montażu mebli i innych produktów Przedsiębiorstwa Vonart Sp. z o.o. sp. k. (nazywanego dalej Producentem), jak również termin i zakres udzielanej na te produkty gwarancji Producenta. Poprzez jego podpisanie, strony niniejszym zobowiązują się do ich przestrzegania i stosowania w zakresie wszystkich zamówień na produkty Przedsiębiorstwa Vonart dokonanych przez Zamawiającego wu Producenta.

1. Producent. Przedmiot i tryb zamówienia.

1.1 Producentem produktów jest Przedsiębiorstwo Vonart sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu 53-609, ul. Fabryczna 10.

1.2 Producent oświadcza, iż produkty stanowią wykonywane przez Producenta na indywidualne zamówienie Zamawiającego instalacje o określonej ogólnej charakterystyce i standardzie wykonania oraz parametrach określonych indywidualnie przez Zamawiającego. Zamawiający, dokonując zamówienia na konkretny produkt, oświadcza, iż znana jest mu jego charakterystyka, w tym sposób i materiał wykonania, oraz standard wykończenia.

1.3. Przed dokonaniem zamówienia na dany produkt, Zamawiający przesyła lub przekazuje producentowi dokumentację techniczną – zawierające wymogi jakościowe, wymiary oraz inne istotne do wykonania kalkulacji dane i wymogi, ze wskazaniem typu produktu, który będzie przedmiotem zamówienia, oraz wszelką dostępną dokumentację techniczną.

1.4. Na podstawie przesłanych przez Zamawiającego danych i dokumentacji, Producent dokonuje wstępnej wyceny produktów i przesyła ją Zamawiającemu wraz z niniejszym dokumentem. Wraz z wyceną, Producent wskazuje szacunkowy czas realizacji zamówienia.

1.5. Zamówienie uważa się za dokonane w przypadku, gdy Zamawiający dokona akceptacji przedstawionych mu Ogólnych Warunków Zamówienia, wstępnej wyceny i szacunkowego czasu realizacji jak również kwoty i terminu płatności zaliczki. Jeżeli będzie to miało wpływ na szacowany termin realizacji zamówienia, Producent poinformuje zamawiającego o tym fakcie. Strony ustalają terminy dostaw, ceny, asortyment i ilość towaru w zamówieniach, dla swej ważności wymagających pisemnego, potwierdzenia ze strony, uprawnionego przedstawiciela Producenta. Jeżeli Producent nie udzieli odpowiedzi na zamówienie w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania w formie mailowej lub papierowej, jest ono traktowane jako odrzucone .

1.6. Po otrzymaniu przez Producenta akceptacji warunków zamówienia wskazanych w pkt. 1.3. powyżej, Producent wystawia fakturę proforma z kwotą i terminem płatności zaakceptowanym przez strony. Kwota zaliczki wynikająca z faktury proforma wynosi co najmniej 50 % szacunkowej wyceny produktów.

1.7. Producent przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu na jego koncie bankowym wskazanym na fakturze proforma całości kwoty zaliczki. Nieterminowa płatność zaliczki może skutkować zmianą terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Opóźnienie w płatności kwoty zaliczki przekraczające dwa tygodnie uprawnia Producenta do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego bez wyznaczenia mu dodatkowego terminu do uregulowania należności.

1.8 Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć Producentowi wykonawczą dokumentację techniczną w formacie .dxf , .dwg, .skp lub innym wskazanym przez Producenta.

1.9 Dostarczenie dokumentacji technicznej w innym formacie może wiązać się z koniecznością wykonania nowej dokumentacji technicznej potrzebnej do zrealizowania zamówienia. W takim przypadku Producent może przedstawić Zamawiającemu wycenę wykonania dokumentacji technicznej. Cena wykonania dokumentacji technicznej jest kalkulowana w oparciu o czas wykonania dokumentacji i według stawki w wysokości 150 zł netto za jedną godzinę roboczą pracy projektanta.

1.10. Zamawiający może zaakceptować wskazane w pkt. 1.9. dokumentację, wycenę i termin montażu bez zastrzeżeń, lub zgłosić do niej poprawki. W przypadku akceptacji bez zastrzeżeń, Producent przystępuje do realizacji zamówienia. W przypadku zgłoszenia poprawek, strony mogą ustalić nową wycenę i termin realizacji zamówienia, liczony od chwili ostatecznego zaakceptowania zmienionej dokumentacji.

1.11. Terminem realizacji zamówienia wiążącym strony jest termin wskazany po zapłacie zaliczki i ostatecznym zaakceptowaniu dokumentacji technicznej przez Zamawiającego. Terminy realizacji mogą ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia siły wyższej (np. strajki, opóźnione dostawy, awarie, wypadki losowe). W takim wypadku strona, po której wystąpiła siła wyższa, nie odpowiada za opóźnienie w realizacji zamówienia, o ile poinformuje stronę przeciwną o przyczynie i szacowanym terminie opóźnienia.

1.12. Zgodnie z postanowieniami art. 490 k.c. Sprzedawca może odmówić wydania zamówionego towaru w przypadku, gdy poweźmie uzasadnione podejrzenie , że dokonanie zapłaty przez Kupującego jest wątpliwe z uwagi na pogorszenie jego sytuacji majątkowej, w szczególności w przypadku nieterminowego regulowania płatności przez Kupującego, złożenia przez niego lub osobę trzecią wniosku o upadłość Kupującego, zajęcia przez komornika majątku Kupującego a także w przypadku braku dostarczenia na żądanie Sprzedawcy aktualnych dokumentów finansowych Kupującego.

1.13. W przypadku gdy Sprzedawca nie będzie w stanie wykonać dostawy w potwierdzonym terminie zawiadomi o tym fakcie Kupującego. Sprzedawca wyznacza wtedy nowy realny termin do wykonania umowy i dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu Kupujący jest uprawniony do wykonania swoich uprawnień z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia.

2. Gwarancja Producenta

2.1.Producent udziela gwarancji na zamówione produkty na okres 24 miesięcy od daty ich odbioru lub montażu oraz całkowitego uregulowania płatności względem Producenta. Potwierdzeniem gwarancji jest faktura Vat wystawiana przez Producenta pod warunkiem uregulowania 100% ceny towaru.

2.2. Gwarancja obejmuje wady Produktów, które ujawnić się mogą w okresie jej obowiązywania, skutkujące obniżeniem jakości użytkowej lub wizualnej Produktów.

2.3. Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych lub zdarzeń losowych, jak również wady wizualne wynikające ze zwykłego zużycia Produktów. Podobnie, nie stanowią wady produktu jego właściwości wynikające z ogólnej charakterystyki produktu znanej Zamawiającemu. Ponadto, za wadę produktu powodującą powstanie roszczeń gwarancyjnych nie są uznawane następujące właściwości produktów, wynikające ze stosowanych technik produkcji i wykończenia:
a) wszelkie wady szkła i powłok lakierniczych mniejsze niż 5mm bez akumulacji wad (4 wady w odległości mniejszej niż 200mm od siebie);
b) wady liniowe (rysy, zadrapania) do długości 30mm;
c) szczeliny między profilami szkleń do 6mm.

2.4. W przypadku produktów dostarczanych Zamawiającemu bez montażu przeprowadzanego przez Producenta, Zamawiający może złożyć reklamację ilościowo-jakościową w terminie 14 dni od dnia otrzymania dostawy Produktów.

2.5. W przypadku wskazanym w pkt. 2.4. powyżej, Zamawiający – pod rygorem wygaśnięcia prawa do złożenia reklamacji – ma obowiązek dokonać sprawdzenia ilości i jakości dostarczonych produktów niezwłocznie po otrzymaniu dostawy Produktów, sprawdzając ilość paczek/palet z listem przewozowym, stan opakowań – w szczególności czy nie noszą one widocznych śladów uszkodzeń – a następnie ilość i jakość dostarczonych produktów.

2.6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków Produktów należy spisać protokół obejmujący wyżej wymienione wady w obecności kuriera lub przedstawiciela firmy transportowej. Protokół taki jest podstawą do złożenia reklamacji.

2.7. W przypadku montażu produktów dokonanego przez Producenta, zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego – nie później niż w terminie 3 dni od chwili ujawnienia się lub dostrzeżenia wady – do poinformowania Producenta o zauważonej wadzie.

2.8. W przypadku reklamacji dotyczących wad wizualnych produktów, zamawiający powinien w zgłoszeniu reklamacyjnym załączyć opis wady wraz z jej fotografiami.

2.9. Po dokonaniu reklamacji Zamawiający zobowiązany jest do zabezpieczenia produktu tak, aby zapobiec pogłębieniu się wady. Wszelkie dokonywanie napraw we własnym zakresie przez Zamawiającego jest niedozwolone i może skutkować utratą roszczeń gwarancyjnych

2.10. Producent rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od chwili jej otrzymania.

2.11. W przypadku uznania reklamacji zgodnie z żądaniem Zamawiającego, Producent, według wyboru Zamawiającego:
a) dokona nieodpłatnej wymiany lub naprawy produktów; lub
b) udzieli Zamawiającemu rabatu przy następnym zamówieniu w wysokości odpowiadającej wartości brakujących lub niespełniających wymogów jakości elementów produktu. lub
c) zawrze z Zamawiającym odrębne porozumienie wskazujące inny niż wymienione powyżej sposób zaspokojenia roszczeń Zamawiającego.

2.12 Powyższe postanowienia nie zastępują ani nie naruszają uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących w Polsce przepisów prawa, w tym w szczególności uprawnień konsumentów, które mają zastosowanie, jeżeli w danym przypadku są korzystniejsze dla Zamawiającego.

3. Odbiór zamówienia.

3.1. Kupujący obowiązany jest na swój koszt dokonać odbioru przedmiotu sprzedaży w magazynie Sprzedawcy w ustalonym terminie, chyba że zatwierdzone zamówienie lub umowa stanowią inaczej .

3.2. Koszty odbioru oraz transportu obciążają Kupującego jeżeli strony nie postanowią inaczej.

3.3. Z chwilą odbioru sprzedawanych towarów ryzyko związane z ich transportem, przypadkową utratą lub uszkodzeniem i używaniem przechodzą na Kupującego.

3.4. W przypadku gdy Kupujący nie dokona odbioru sprzedawanych towarów w ustalonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia zryczałtowanych kosztów składowania w wysokości 0,5 % wartości nieodebranego towaru dziennie. Jeżeli opóźnienie w odbiorze przekroczy 21 dni, Sprzedawca wezwie Kupującego do odbioru zamówionego towaru w terminie 14 dni. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w tym terminie, Sprzedawca ma prawo do utylizacji zafakturowanych towarów na koszt Kupującego, obciążenia Kupującego kwotą poniesionej szkody w formie noty obciążeniowej oraz do dochodzenia zapłaty za poniesioną szkodę.

3.5. Do odbioru towaru upoważnione są osoby działające w imieniu Kupującego . Sprzedawca ma prawo zażądać od odbierającego potwierdzenia tożsamości stosownymi dokumentami. W razie wątpliwości strony przyjmują, że osoby działające w siedzibie lub miejscu działania Kupującego są uprawnione do odbioru towaru w imieniu Kupującego.

3.5. Do odbioru towaru upoważnione są osoby działające w imieniu Kupującego . Sprzedawca ma prawo zażądać od odbierającego potwierdzenia tożsamości stosownymi dokumentami. W razie wątpliwości strony przyjmują, że osoby działające w siedzibie lub miejscu działania Kupującego są uprawnione do odbioru towaru w imieniu Kupującego.

4. Warunki płatności i zabezpieczenia.

4.1. Rozliczenia stron następować będą w formie przelewu bankowego na konto Sprzedawcy podane na fakturze lub w formie płatności gotówkowej. Stosowanie w rozliczeniach tzw. e-faktury wymaga zawarcia stosownej umowy ze Sprzedawcą. Za datę zapłaty ceny przyjmować się będzie datę uznania wpłatą rachunku bankowego Sprzedawcy. niu.

4.2. W przypadku opóźnienia z zapłatą należności, Kupujący obowiązany będzie zapłacić Sprzedawcy odsetki w wysokości podwójnych odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

4.3. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Kupujący ma obowiązek bez dodatkowego wezwania opłacić zaległość płatniczą wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości odsetek maksymalnych zawłokę naliczanych od dnia następnego po dacie wymagalności do dnia wpłaty na rachunek Sprzedawcy. W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań, wszelkie płatności będą zaliczone w pierwszej kolejności na zapłatę zaległych odsetek.

4.4. Warunki handlowe określone dla danej transakcji handlowej obowiązują jedynie w przypadku terminowej realizacji płatności. W wypadku wystąpienia opóźnień w płatnościach do czasu ich uregulowania sprzedaż na rzecz Kupującego może być prowadzona przez Sprzedawcę z zastosowaniem płatności natychmiastowej. Kupujący traci prawo do rabatu określonego dla danej transakcji w wypadku dokonania płatności po ustalonym terminie. Prawo do rabatu może być ponownie przyznane w drodze osobnego oświadczenia woli uprawnionego przedstawiciela sprzedawcy.

4.5. W przypadku przekroczenia terminu płatności powyżej 21 dni, wszystkie zobowiązania Kupującego stają się natychmiast wymagalne niezależenie od zastrzeżonego terminu płatności Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania terminowej zapłaty oraz wykonania innych zobowiązań wynikających z umowy.

5. Postanowienia końcowe.

5.1. Przedstawiciele stron oświadczają, że są uprawnieni do wiążącego reprezentowania oraz do rozporządzania prawami majątkowymi na kwoty objęte złożonym zamówieniem, pod rygorem osobistej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę mogącą powstać z tytułu nieskutecznej reprezentacji.

5.2. Przedstawiciele Kupującego oświadczają, że firma przez nich reprezentowana, na dzień złożenia zamówienia nie złożyła wniosku o ogłoszenie upadłości, nie jest też w trakcie postępowania układowego ani też nie jest w stanie upadłości. Kupujący zobowiązuje się do poinformowania Sprzedającego o zamiarze złożenia jednego z takich wniosków najpóźniej w terminie 14 dni przed jego złożeniem.

5.3. Kupujący dostarczy Sprzedającemu niezwłocznie na każde jego żądanie następujące dokumenty : a ) dokumenty założycielskie firmy b)zaświadczenia o braku zaległości płatniczych względem Skarbu Państwa c ) w przypadku spółki prawa handlowego : bilans , rachunek zysków i strat, formularz F 01 d ) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą : PIT 36 i podsumowanie zapisów książki przychodów i rozchodów .

5.4 W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian, mających wpływ na realizację niniejszej umowy, np. statusu prawnego przedsiębiorstwa , reprezentacji firmy, miejsca siedziby firmy etc., Kupujący powiadomi o tym niezwłocznie Sprzedającego i dostarczy stosowne dokumenty.

5.5. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji handlowych uzyskanych w trakcie współpracy.

5.6. W sprawach nieuregulowanych umową sprzedaży zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory mogące powstać w związku z niniejszą umową podlegają rozstrzyganiu przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Wszelkie zawiadomienia i pisma dotyczące realizacji umowy sprzedaży winny być przesyłane listami poleconymi na adres siedziby, przy czym dwukrotnie awizowane i nie podjęte w terminie uznaje się za prawidłowo doręczone. W przypadku gdy strony prowadzą dwustronną korespondencję w formie elektronicznej, taka forma kontaktu jest uznawana także za wiążącą.

5.7. Kupujący nie ma prawa do dokonywania potrącenia swoich należności wobec Sprzedawcy ze swoimi zobowiązaniami wobec Sprzedawcy ani też do cedowania należności wobec Sprzedawcy wynikających z umów zawartych ze Sprzedawcą, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

5.8. Strony umowy/zlecenia realizowanego z zastosowaniem przedmiotowych warunków ogólnych zobowiązują się do zachowania poufności przed nieuprawnionym ujawnieniem informacji jej przedmiotu, warunków oraz wszelkich danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na warunkach i zgodnie z zasadami wskazanymi w odpowiednich przepisach prawa.

5.9. Ogólne Warunki Zamówienia zostały przeczytane i zaakceptowane przez Kupującego i stanowią integralną część ustaleń pomiędzy stronami. W przypadku braku spisania odrębnej umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym niniejsze warunki ogólne wraz z zamówieniem Kupującego zaakceptowanym i przyjętym do realizacji przez Sprzedawcę stanowią umowę wiążącą strony w zakresie każdej transakcji handlowej zawieranej przez Sprzedającego. Jeżeli umowa została zawarta, warunki ogólne stanowią załącznik do umowy i mogą być modyfikowane mocą postanowień umowy. W przypadku rozbieżności zapisów niniejszych warunków ogólnych z zawartą umową lub potwierdzeniem zamówienia, pierwszeństwo mają postanowienia umowy i warunki zaakceptowanego zamówienia. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszych warunków ogólnych okażą się nieważne lub zostaną uznane za nieważne przez Sąd , pozostałe warunki zachowują ważność.